Gebruiksvoorwaarden en disclaimer EsportsCommunity.nl

Net zoals elke organisatie hanteert EsportsCommunity.nl ook gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van haar website en een disclaimer. We hebben er geen lijvig boekwerk van willen maken, maar zetten wel graag een paar eenvoudige regels op een rij om het gebruik van de site en onze social media uitingen zo prettig en gemakkelijk mogelijk te maken.

Algemeen
Het team van EsportsCommunity.nl biedt jou deze website – inclusief alle onderliggende pagina’s – en de daarop getoonde informatie aan, tenzij wij uitdrukkelijk aangeven dat sprake is van zogenaamde partnercontent of een gastbijdrage. EsportsCommunity.nl wordt in opdracht van derden ontwikkeld en bijgehouden.

Acceptatie gebruiksvoorwaarden en disclaimer

Door het bezoeken en/of gebruiken van deze website stem je in met hetgeen bepaald is in deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarbij horen en/of voorwaarden waarnaar wij verwijzen.

Indien je NIET akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en hetgeen waarnaar verwezen moet je de website verlaten en deze niet meer bezoeken en/of gebruiken zolang deze voorwaarden van toepassing zijn.

Wijziging gebruiksvoorwaarden EsportsCommunity.nl

Het kan voorkomen dat EsportsCommunity.nl op enig moment de noodzaak ziet om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en geheel naar eigen inzicht en goeddunken onderdelen toe te voegen of te verwijderen. Wij zullen een wijziging in de gebruiksvoorwaarden altijd communiceren. Door de website na publicatie van wijzigingen te blijven gebruiken, accepteer je de gebruiksvoorwaarden, inclusief de door ons gedane wijzigingen opnieuw.

Disclaimer EsportsCommunity.nl

EsportsCommunity.nl is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve, amuserende en nieuwsverschaffende doeleinden en ter entertainment. De website bevat geen advies en/of informatie die bedoeld is om als advies te dienen. Om alle informatie op de website actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar te houden, streven wij naar zorgvuldige controle van de informatie die wij als bron(nen) gebruiken. Desondanks aanvaardt EsportsCommunity.nl geen enkele aansprakelijkheid schade door, in verband met en/of als gevolg van onjuistheden die door of via EsportsCommunity.nl en/of bijbehorende social media-kanalen zijn verspreid.

Wij kunnen de inhoud van de Website en bijbehorende social media (met inbegrip van de hyperlinks) steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving verbeteren, wijzigen, aanvullen of verwijderen zonder toestemming van derden.

Deze website kan verder links en/of referenties bevatten naar andere websites en informatie die wordt aangeboden en/of beheerd door derden (“Informatie van Derden”). Wij hebben geen invloed op deze informatie van derden en kunnen daar dus ook op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor nemen.

EsportsCommunity.nl neemt dergelijke informatie van derden enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website op. Wij kunnen en willen niet garanderen dat de informatie op de website, waaronder de informatie van derden, beschikbaar, bruikbaar, betrouwbaar, juist en/of volledig is. Daarnaast kunnen wij niet garanderen dat onze website correct en/of ononderbroken functioneert en/of ononderbroken toegankelijk zal zijn. EsportsCommunity.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade door, in verband met en/of als gevolg van het niet, niet ononderbroken, niet tijdig en/of niet juist functioneren van de website en bijbehorende social media-kanalen.

Beperking aansprakelijkheid EsportsCommunity.nl

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie die via de website en/of bijbehorende social media-kanalen wordt aangeboden. Het gebruik van de website en bijbehorende social media-kanalen, de via de website aangeboden informatie en/of de via de website aangeboden producten en/of diensten is en blijft geheel voor eigen risico van de gebruiker.

EsportsCommunity.nl accepteert onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze het gevolg is van de inhoud, het gebruik of de (on)beschikbaarheid van de website en/of bijbehorende social media-kanalen, met inbegrip (en zonder enige overige oorzaak uit te sluiten) van beschadiging van gegevens, apparatuur en/of computerprogramma’s van jou en/of van derden. Daarnaast zijn wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derde partijen die jou via onze website en/of bijbehorende social media-kanalen informatie, producten en/of diensten verschaffen.

Wanneer je klachten hebt over gekochte producten en/of diensten verzoeken we je vriendelijk om contact op te nemen met de leverancier.

Heb je redactionele klachten of suggesties? Dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Verplichtingen gebruikers/bezoekers website

Gebruikers van de website zullen ervoor zorg dragen dat: (1) enkel de daartoe bevoegde en capabele personen toegang zullen hebben tot de website; (2) niet oneigenlijk of in strijd met relevante wet- en regelgeving gebruik wordt gemaakt van de website; (3) de intellectuele eigendomsrechten van EsportsCommunity.nl en ieder ander worden gerespecteerd; (4) de systemen, waaronder ook de software, waarmee de gebruiker verbinding maakt met de website vrij zal zijn van gebreken en/of virussen die schade kunnen toebrengen aan de website; en (5) geen uitingen of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, inbreukmakend, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, op de website zullen worden gedaan of geplaatst.

Inbreng van gebruikers/bezoekers en derden ten behoeve van de site

Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van persberichten, teksten, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van de website en/of ten behoeve van gebruik op de website door derden worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden:

  • de inzender garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart EsportsCommunity.nl voor mogelijke aanspraken van derden ter zake;
  • inzender verleent door inzending aan EsportsCommunity.nl kosteloos het onbeperkte recht de inzending openbaar te maken en te verveelvoudigen, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt het publiceren van de bijdrage op de website en/of bijbehorende social media-kanalen en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden;
  • de inzender erkent met het indienen materiaal ter publicatie dat EsportsCommunity.nl nimmer gedwongen is om het ingediende materiaal te plaatsen;
  • de inzender verleent met het indienen van materiaal ter publicatie het recht aan EsportsCommunity.nl om dit materiaal voor publicatie aan te passen en/of van commentaar te voorzien.

EsportsCommunity.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en/of schadeplichtigheid voor uitspraken en/of meningen van derden die op of via deze site en/of bijbehorende social media-kanalen worden geopenbaard. Alle content die door het team van EsportsCommunity.nl wordt geschreven is te herkennen doordat ‘team EsportsCommunity’ al dan niet met vermelding van een voornaam als auteur is genoemd. Daarbij zijn alle auteurs van EsportsCommunity.nl vermeld op de auteurspagina van deze website.

Alle bijdragen waarbij niet expliciet ‘team EsportsCommunity.nl’ staat en/of waarbij een auteur niet op onze auteurspagina vermeld is, zijn geplaatst door derden. De aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor (de gevolgen van) de in de desbetreffende bijdrage(n) genoemde uitlatingen en bijbehorende afbeeldingen, illustraties en/of overig beeldmateriaal komt volledig voor rekening van de derde. Uiteraard houdt het team EsportsCommunity.nl zich het recht voor om -zonder verplicht te zijn tot enige compensatie- bijdrage(n) van derden te wijzigen, redigeren en/of verwijderen.

EsportsCommunity.nl, privacy en cookies

Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden in ons privacybeleid dat je hier kunt lezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, auteurs-, merk-, handelsnaam- en databankrechten) in, op en met betrekking tot de website (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de website, de lay-out en het ontwerp van de website) berusten bij EsportsCommunity en/of haar licentiegevers. Ongeacht het middel waarmee (bijv. geautomatiseerde software), de vorm waarin (bijv. hyperlinks, deep-links) of het medium waarop zulks mogelijk is, is het niet toegestaan om (enig deel van) de website te kopiëren of te reproduceren anders dan op de wijze zoals vermeldt op onze pagina over ons en jouw copyright. Alle reproducties en kopieën van ons werk, op welke wijze dan ook gemaakt, dienen voor zover rechtmatig gebruikt, te worden voorzien van onze auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen.

Verwijderen en/of wijzigen van informatie

Indien je, ondanks alle zorg en aandacht die wij aan de website besteden, materiaal op de website en/of bijbehorende social media-kanalen aantreft waarvan je meent dat dit inbreuk maakt op jouw rechten of waarvan je meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kun je ons altijd verzoeken om deze informatie van de website te (laten) verwijderen door even contact met ons op te nemen.

Toepasselijk recht en competentie

Onze auteursrechtbepalingen en ons privacybeleid maken onverbrekelijk deel uit van deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, de website en/of bijbehorende social media-accounts en/of daarop aangeboden informatie behoren tot de exclusieve competentie van de bevoegde rechter (s) van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
Indien je een vraag, klacht, opmerking of compliment hebt kun je contact met ons opnemen. We helpen je graag.