Privacy & Cookies beleid EsportsCommunity.nl

EsportsCommunity.nl is verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hoe wij jouw privacy waarborgen leggen we hierna uit.

Contactgegevens:

EsportsCommunity
Meerkensloop 10
5384WP, Heesch
0412 – 796 525

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een optimale werking van de website verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens

EsportsCommunity.nl verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Gebruikersnaam;
  • Adresgegevens;
  • E-mailadres;
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of, bij een aankoop, jouw bankrekeningnummer.

Persoonsgegevens bij commentaren

Wanneer je een commentaar achterlaat verwerken wij de persoonsgegevens die je invult in het commentaarformuler. Daarnaast verwerken wij jouw IP-adres en de gegevens die je zelf invult als commentaar. Daarnaast leggen we jouw IP address en browser user agent string vast om spam te voorkomen.

Persoonsgegevens bij gebruik van (Gr)avatar

Wij kunnen een anomieme, door gebruik van jouw e-mailadres gecreëerde, string (hash) verwerken als je een (Gr)avatar bij jouw profiel gebruikt. Op het gebruiken van de gravatar via onze aanbieder is een apart privacybeleid van toepassing. Dit kun je hier vinden. Na jouw goedkeuring gebruiken gebruiken wij de profielfoto die je hebt ingesteld bij jouw bijdragen.

Media

Wanneer je zelf content en/of data op de site upload ben je zelf verantwoordelijk voor de (persoons)gegevens die je daarmee deelt. We raden je aan om voorzichtig te zijn met het oploaden van materiaal waarin embedded location data (EXIF GPS) is verwerkt. Andere bezoekers kunnen op basis van deze data mogelijk jouw locatie achterhalen.

Gebruik van cookies en persoonlijke informatie

Wanneer je een commentaar achterlaat kan je gevraagd worden om jouw naam, emailadres en/of websitedetails achter te laten. Zo voorkom je dat je steeds opnieuw jouw gegevens moet invullen als je een bijdrage plaatst. Indien je hiervoor kiest wordt hiervoor een cookie aangemaakt. Dit cookie blijft een jaar na aanmaken actief.

Wanneer je wilt inloggen plaatsen wij een tijdelijke cookie om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie en wordt verwijderd zodra je jouw browser opent.

Wanneer je ingelogd bent plaatst de site automatisch een aantal cookies waarin jouw login-informatie en scherminstellingen bewaard worden. De login-cookies blijven maximaal twee dagen bewaard, tenzij je de optie ‘herinner mij’ aanvinkt. In dat geval blijven jouw login-cookies maximaal twee weken bewaard. De login-cookies worden altijd verwijderd zodra je uitlogt. De cookies voor scherminstellingen blijven een jaar bewaard.

Wanneer je een bijdrage publiceert of bewerkt genereer je automatisch een cookie dat de identiteit van het artikel waarin je werkte bewaart. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en wordt na een dag verwijderd.

Persoonlijke gegevens bij gebruik van embedded content

Op deze website delen we regelmatig content van andere websites, zoals YouTube en/of Twitch. Wanneer je deze zogenoemde ’embedded content’ bekijkt en/of gebruikt geldt het privacybeleid van de website waar de embedded content van afkomstig is.

Persoonlijke gegevens en analytics

Diverse leveranciers voor onze website, zoals Google, YouTube en Twitch gebruiken zogenaamde analytics om de site te optimaliseren op basis van het gedrag dat onze bezoekers op de website vertonen.

Geen verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of mededelingen, als je jezelf hiervoor hebt opgegeven;
  • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en
  • indien dit van toepassing is: het na jouw bestelling afhandelen van jouw betaling en correcte aflevering van goederen en/of diensten te verzorgen;
  • Het optimaliseren van jouw gebruiksgemak bij gebruik van de website.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

EsportsCommunity.nl neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bij diverse soorten gegevens en cookies hebben wij in deze weergave van het privacybeleid aangegeven hoe lang wij deze gegevens en/of cookies bewaren. Indien wij hierover niets specifieks hebben aangegeven geldt dat wij jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Tenzij anders aangegeven hanteren wij daarbij de wettelijke bewaartermijnen voor jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

EsportsCommunity.nl verkoopt jouw gegevens in geen geval aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de optimalisatie van de (dienstverlening op) de website, uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EsportsCommunity.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens en/of data die je zelf openbaar wilt maken

Als je een commentaar achterlaat of een (multimedia)bijdrage wilt delen kies je ervoor persoonsgegevens openbaar te maken. Ditzelfde geldt wanneer je een profiel aanmaakt en daarin gegevens ter publicatie deelt).

Moderators hebben het recht jouw bijdragen wel of niet te plaatsen en/of aan te passen. Het feit dat je een bijdrage indient verplicht ons niet deze geheel, gedeeltelijk en/of ongewijzigd te plaatsen. Indien wij jouw bijdrage plaatsen blijft deze (inclusief bijbehorende metadata) bewaard. Deze gegevens kunnen wij gebruiken voor het vereenvoudigen van moderatie van de site.

Met uitzondering van jouw username kun je jouw gegevens altijd aanpassen. Dit kan echter tot herbeoordeling van jouw bijdrage(n) leiden.

Privacy waarborgen: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EsportsCommunity.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons e-mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . EsportsCommunity.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EsportsCommunity.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of als je vragen hebt over jouw privacy, neem dan contact op met onze klantenservice. Ook wanneer jij merkt dat iemand op internet ten onrechte onze naam en/of ons (beeld)materiaal gebruikt en/of onterecht claimt bij onze organisatie te horen vragen we je om dit (desgewenst anoniem) te melden. Dit kan via ons e-mail adres.

Toepasselijk recht en competentie

Ons privacybeleid maakt, net als onze auteursrechtbepalingen onverbrekelijk deel uit van de algemene voorwaarden en disclaimer waar je door gebruik van deze site mee akkoord gaat. Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, de gebruik van de website en daarop aangeboden informatie behoren tot de exclusieve competentie van de bevoegde rechter(s) van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
Indien je een vraag, klacht, opmerking of compliment hebt kun je contact met ons opnemen. We helpen je graag.